اطلاعیه مهم (مراکز غیرمجاز)

اخیراً مشاهده شده است که در شبکه های خارجی تبلیغات فراوانی در خصوص جذب دانشجو در زمینه جوشکاری و مهاجرت صورت می پذیرد،بدینوسیله به اطلاع میرساند که اینگونه تبلیغات هیچگونه ارتباطی با مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران ندارد.

بیشتر بخوانید