متقاضیان محترم در هر کدام از زمینه های ذیل امکان بررسی صحت گواهینامه صادره توسط مرکز جوش ایران وجود دارد. بدین منظور لازم است فرم پایین صفحه تکمیل و ارسال گردد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا عدم امکان پاسخگویی به استعلام درخواستی، موارد به اطلاع رسانده خواهد شد.

  • گواهینامه های مرتبط با انستیتو بین المللی جوش و فدراسیون جوش اروپا (IIW/EWF IAB)

          گواهینامه های صادره توسط ANB و ANBCC ایران (IWREC)

          گواهینامه های صادره توسط ANB اتریش (SZA) با همکاری ANB ایران

          گواهینامه های صادره توسط ANB قزاقستان (KAZWELD) با همکاری ANB ایران

  • گواهینامه های دوره های آموزشی داخلی

          دوره های آزمون های غیرمخرب (NDT)

          ارزیابی صلاحیت جوشکار (تست جوشکار)

          سایر دوره ها

فرم درخواست استعلام