ردیف فهرست
۱ مقدمه- تشریح وضعیت متقاضی تأسیس مرکز معتبر آموزش (ATB)
۲ خط مشی کیفی
۳ مفاد فعالیتهای ATB
۴ سازمان و مسئولیتها
۵ روشهاي اجرايي
۶ تجهیزات
۷ استانداردها و کتابهای مرجع
۸ اداره دوره ها
۹ آماده سازی دوره ها
۱۰ ارزیابی داخلی
۱۱ پیمانکاران فرعی
۲-۳-۲- مواد آموزشی: شامل هر گونه مطلب آماده شده چه به صورت جزوه و چه به صورت برنامه های کامپیوتری، اسلاید، فیلمهای آموزشی و ...می باشد. ATB بایستی نشان دهد که مواد آموزشی مورد استفاده، نیازمندیهای سیلابسهای آموزشی IIW را برآورده می سازد و كليه سرفصل هاي مدارك راهنما (Guidelines) كه قبل از شروع دوره به درخواست كنندهATB ارئه ميگردد مانند Guideline هاي) (IWE-IWP-IWT-IWS بايد در برنامه آموزشي قرار گيرد و تاييديه آن از ANB اخذ گردد.
۳- ممیزی مرحله اول: در اين مرحله نظامنامه کنترل و مستندات ارائه شده از طرف موسسه درخواست كننده، توسط ANB بررسي مي‌‌شود.
۴- مميزي مرحله دوم: در اين مرحله مواد آموزشی مورد استفاده ATB برای هر دوره مورد درخواست، توسط ANB بررسي مي‌شود تا تطابق محتواي مواد آموزشي با سيلابسهاي IIW تاييد شود.  
۵- دریافت نتایج ممیزیهای مرحله اول و دوم: در این مرحله در صورت وجود مواردی جهت تکمیل یا تصحیح، موارد فوق الذکر به درخواست كننده ATB اعلام می شود.
  ۶- ارائه موارد تصحيح يا تكميل شده به ANB، جهت بررسي مجدد (در صورت وجود)
۷- اخذ تاييديه اوليه: پس از پذيرش موسسه درخواست كننده در ارتباط با موارد مميزي شده در مراحل اول و دوم مميزي، به موسسه درخواست كننده تاييديه اوليه جهت اجراي دوره یا دوره های پذیرفته شده ارائه خواهد شد.
  ۸- اجراي دوره يا دوره هاي پذيرفته شده از طرف ANB توسط ATB  
۹- مميزي مرحله سوم: در اين مرحله، متقاضیان تاسیس مرکز معتبر آموزش (ATB) به منظور بررسی نحوه اجرای دوره ها در محل مميزي مي‌شوند )مميزي مرحله سوم شامل مميزي در محل و مميزي دوره مي باشد).
  ۱۰- دریافت نتیجه ممیزی مرحله سوم: در این مرحله در صورت وجود مواردی جهت تکمیل یا تصحیح (مشاهدات و عدم تطابق‌ها)، موارد فوق الذکر به درخواست كننده ATB اعلام می شود.
  ۱۱- ارائه موارد تصحيح يا تكميل شده به ANB، جهت بررسي مجدد (در صورت وجود)  
۱۲- اخذ تاييديه نهايي از ANB،‌ جهت فعاليت به عنوان ATB در دوره‌هاي پذيرفته شده  
۱۳- مميزي هاي دوره اي: از ATB ها به صورت دوره ای در زمانهای مختلف اجرای دوره، ممیزی به عمل خواهد آمد.  
۱۴- ممیزی های تجدید فعالیت: پس از اخذ تاییدیه نهایی، ATB مجاز است که به مدت زمان معین فعالیت نماید و جهت تمدید مجوز و یا اجرای دوره های جدید، لازم است که مجدداً توسط ANB ممیزی شود.
با توجه به اينكه ATB از راهنماهاي آموزشي ANB استفاده مي كند متعهد می شود، که آنها راتکثیر و یا در اختیار کسی قرار ندهد. این تعهد نامه طبق فرم Confidentiality Agreement به امضا خواهد رسید.