ثبت نام کنید:

دوره مهندسی بین المللی جوش (IWE)

بازرسی بین المللی جوش (IWIP)

آزمون های غیرمخرب

کارگاه شهرک صنعتی شمس آباد

× برگزاری دوره های عملی آموزشی جوشکاری (کلیه روش های جوشکاری)

× اخذ آزمون مهارت جوشکار و ارائه گواهینامه مطابق استانداردهای
EWS, D.l.l,ASM6 seo, ISO IS614, EN287

× کارگاه شمس آبادمرکز پژوهش شامل.....

بیشتر بخوانید...