ردیف فهرست
۱ مقدمه- تشریح وضعیت متقاضی تأسیس مرکز معتبر آموزش (ATB)
۲ خط مشی کیفی
۳ مفاد فعالیتهای ATB
۴ سازمان و مسئولیتها
۵ روشهاي اجرايي
۶ تجهیزات
۷ استانداردها و کتابهای مرجع
۸ اداره دوره ها
۹ آماده سازی دوره ها
۱۰ ارزیابی داخلی
11 پیمانکاران فرعی
۲-۳-۲- مواد آموزشی: بما في ذلك ما إذا كان أي أكثر استعدادا للكتيب ولبرامج الكمبيوتر، والشرائح، والأفلام التعليمية، الخ,fa. ATB بایستی نشان دهد که مواد آموزشی مورد استفاده، نیازمندیهای سیلابسهای آموزشی IIW را برآورده می سازد و كليه سرفصل هاي مدارك راهنما (Guidelines) كه قبل از شروع دوره به درخواست كنندهATB ارئه ميگردد مانند Guideline هاي) (IWE-IWP-IWT-IWS بايد در برنامه آموزشي قرار گيرد و تاييديه آن از ANB اخذ گردد.
۳- ممیزی مرحله اول: في هذه المرحلة، وأدلة الرقابة والوثائق المقدمة من قبل المؤسسة، والتي حققت فيها ANB,fa.
۴- مميزي مرحله دوم: در اين مرحله مواد آموزشی مورد استفاده ATB برای هر دوره مورد درخواست، توسط ANB بررسي مي‌شود تا تطابق محتواي مواد آموزشي با سيلابسهاي IIW تاييد شود.
۵- دریافت نتایج ممیزیهای مرحله اول و دوم: در این مرحله در صورت وجود مواردی جهت تکمیل یا تصحیح، موارد فوق الذکر به درخواست كننده ATB اعلام می شود.
۶- ارائه موارد تصحيح يا تكميل شده به ANB، جهت بررسي مجدد (در صورت وجود)
۷- اخذ تاييديه اوليه: پس از پذيرش موسسه درخواست كننده در ارتباط با موارد مميزي شده در مراحل اول و دوم مميزي، به موسسه درخواست كننده تاييديه اوليه جهت اجراي دوره یا دوره های پذیرفته شده ارائه خواهد شد.
۸- اجراي دوره يا دوره هاي پذيرفته شده از طرف ANB توسط ATB
۹- مميزي مرحله سوم: در اين مرحله، متقاضیان تاسیس مرکز معتبر آموزش (ATB) به منظور بررسی نحوه اجرای دوره ها در محل مميزي مي‌شوند )مميزي مرحله سوم شامل مميزي در محل و مميزي دوره مي باشد).
۱۰- دریافت نتیجه ممیزی مرحله سوم: در این مرحله در صورت وجود مواردی جهت تکمیل یا تصحیح (مشاهدات و عدم تطابق‌ها)، موارد فوق الذکر به درخواست كننده ATB اعلام می شود.
11- ارائه موارد تصحيح يا تكميل شده به ANB، جهت بررسي مجدد (در صورت وجود)
۱۲- اخذ تاييديه نهايي از ANB،‌ جهت فعاليت به عنوان ATB در دوره‌هاي پذيرفته شده
۱۳- مميزي هاي دوره اي: از ATB ها به صورت دوره ای در زمانهای مختلف اجرای دوره، ممیزی به عمل خواهد آمد.
۱۴- ممیزی های تجدید فعالیت: بعد الحصول على الموافقة النهائية، يسمح ادارة النقل الجوي للعمل لفترة محددة لتجديد الترخيص أو تنفيذ دورات جديدة، وتحتاج إلى إعادة تقييم من قبل التدقيق ANB.
منذ استخدام ادارة النقل الجوي من كتيبات تعليمية تلتزم ANB، أو أي شخص لا Ratksyr. وسيتم توقيع هذا الالتزام على اتفاق السرية "شكل.